Right Partner, Bright Project
Office - AT Aug 25, 2021

Tue Linh Office

Tue Linh Office

Original design of triangular glazed façade in emerald blue distinguishes Tue Linh 
Office from other neighbouring buildings. 

Văn phòng Tuệ Linh
Thiết kế đặc biệt của mảng kính mặt đứng bằng cấu tạo ốp chuyển góc tam giác, trong 
tone màu xanh ngọc—màu ―hạp mạng‖ của giám đốc tòa nhà, tạo đặc điểm nhận dạng 
Văn phòng Tuệ Linh với các tòa nhà khác.