Right Partner, Bright Project

Fields Of Expertise - lĩnh vực hoạt động

Fields Of Expertise - Lĩnh vực hoạt động

Investment consultancy, feasibility report

Tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Building legal-approval

Xin phép xây dựng

Planning and architectural design, construction

Thiết kế quy hoạch, kiến trúc, thi công và trang trí nội thất

Construction supervision consultancy and project management

Tư vấn giám sát, quản lý dự án

As-built documentation legal approval

Tư vấn hoàn công