Right Partner, Bright Project

Key Person - Nhân Sự

Bachelor / Cử nhân
Hoàng Thanh Bình
Architect, 21 -year experience
Kiến trúc sư, 21 năm kinh nghiệm

Doctor / Tiến sỹ
Nguyễn Sơn Trà 
Engineer, St. Petersburg University, Russia
Kỹ sư, Đại học St. Petersburg, Liên bang Nga
Master / Thạc sỹ