Doctor / Tiến sỹ
Nguyễn Sơn Trà 
Engineer, St. Petersburg University, Russia
Kỹ sư, Đại học St. Petersburg, Liên bang Nga

Master / Thạc sỹ
Võ Ngọc Lĩnh
Architect, Adelaide University, Australia
Kiến trúc sư, Đại học Adelaide, Australia

Bachelor / Cử nhân
Hoàng Thanh Bình
Architect, 11 -year experience
Kiến trúc sư, 11 năm kinh nghiệm

Trần Thị Kiều Vy
Architect, 11 -year experience
Kiến trúc sư, 11 năm kinh nghiệm

Đỗ Minh Tiến
On-site manager, 10-year experience
Chỉ huy trưởng, 10 năm kinh nghiệm

Phạm Phước Thiện
On-site manager, 10-year experience
Chỉ huy trưởng, 10 năm kinh nghiệm

Nguyễn Quốc Học
M & E Team Leader, 7-year experience
Đội trưởng M & E, 7 năm kinh nghiệm 

Ngô Thanh Định
Architect / Kiến trúc sư
Phạm Minh Quang
Civil engineer / Kỹ sư xây dựng
Nguyễn Bảo Toàn
Electricity engineer / Kỹ sư điện 
Nguyễn Đức Trường
Water supply and drainage engineer / Kỹ sư nước 
Nguyễn Quốc Toàn
Quantity engineer / Kỹ sư dự toán 
Cù Ngọc Duy
Bachelor of  business / Cử nhân quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mai Kha
Accounting bachelor / Cử nhân kế toán
Nguyễn Thị Mỹ Thu
Accountant / Kế toán viên