Fields Of Expertise - Lĩnh vực hoạt động

Investment consultancy, feasibility report Tư vấn đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi
 
Building legal-approval Xin phép xây dựng
 
Planning and architectural design, construction Thiết kế quy hoạch, kiến trúc, thi công và trang trí nội thất
 
Construction supervision consultancy and project management Tư vấn giám sát, quản lý dự án
 
As-built documentation legal approval Tư vấn hoàn công